Konkurs ofert - edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych w latach 2022-2023.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Oferent może złożyć ofertę na minimum jedno wybrane zadanie, z zachowaniem limitu jednej oferty na każde z wybranych zadań – dopuszcza się możliwość złożenia oferty na realizację zadania tylko w 2022 roku.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje następujące zadania:

 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego;
 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii;
 • podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii;
 • wsparcie i promocja ratownictwa medycznego;
 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych;
 • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu.

Zadania powinny polegać na podjęciu działań wskazanych w art. 2 pkt 2, 3, 3a, 3b i 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji tj.:

 • edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych lub/i
 • promocji zdrowia lub/i
 • rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego
  i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji lub/i
 • rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu wynosi – 50 000 zł (w 2022 r. – 25 000 zł, w 2023 r. – 25 000 zł). W przypadku realizacji zadania wyłącznie w 2022 r. maksymalne dofinasowanie jednej oferty wynosi 25 000 zł.

Oferty w ramach ww. konkursu mogą złożyć podmioty, których cele statutowe uwzględniają m.in. edukację zdrowotną lub profilaktykę chorób, bez względu na formę prawną. Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego