A A A

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 127/288/22z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży w 2022 r.

Oferty należy złożyć w terminie od 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących zadań:

  • ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży,
  • ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży,
  • ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Maksymalne dofinansowanie na realizację jednego projektu wynosić będzie – 100 000 zł.

Oferty w ramach ww. konkursu mogą złożyć podmioty, których cele statutowe uwzględniają m.in. edukację zdrowotną lub profilaktykę chorób, bez względu na formę prawną. Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty lecznicze oraz inne jednostki działające w obszarze zdrowia.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/