Kadencja Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego 2017-2021

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał Mazowiecką Radę Zdrowia Psychicznego.

Rada została powołana do realizacji następujących zadań:

 • Koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;
 • Współdziałanie przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023;
 • Podejmowanie innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla samorządu województwa.

Do udziału w pracach zespołu zaproszenie przyjęli między innymi: konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i opieki zdrowotnej z terenu Mazowsza oraz przedstawiciele: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Urzędu m.st. Warszawy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Skład Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego:

 • Anna Mosiołek – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego – Przewodnicząca Rady;
 • Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – zastępca Przewodniczącej Rady;
 • Halina Krajkowska – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – członek Rady;
 • Alicja Ziemska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – członek Rady;
 • Karolina Jabłkowska – Górecka – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – członek Rady;
 • Anna Dudek – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – członek Rady;
 • Lidia Popek – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – członek Rady;
 • Maria Radziwoń – Zaleska – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – członek Rady;
 • Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – członek Rady;
 • Jan Krzysztof Bartel – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – członek Rady;
 • Bernarda Kejres – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – członek Rady;
 • Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – członek Rady;
 • Jolanta Zaklika – prezes zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – członek Rady;
 • Michał Stelmański – prezes zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – członek Rady;
 • Ewa Maleszyk – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy – członek Rady;
 • Jacek Świtacz – pracownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – członek Rady.

Kadencja Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego trwała od dnia powołania Rady, tj. 10 października 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. W tym czasie odbyło się 7 posiedzeń Rady. Uwzględniając trudną sytuację w opiece psychiatrycznej zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży na Mazowszu oraz biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego celem poprawy sytuacji w opiece psychiatrycznej, podjęła 12 stanowisk.

Podjęte stanowiska przez Mazowiecką Radę Zdrowia Psychicznego

pdfStanowisko w sprawie rozszerzenia katalogu specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

pdfStanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w programie specjalizacji z psychiatrii.

pdfStanowisko w sprawie projektu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023.

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań z zakresu przeciwdziałania współuzależnieniu od alkoholu.

pdfStanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań z zakresu przeciwdziałania występowaniu zaburzeń depresyjnych.

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wypracowanie nowych standardów dotyczących transportu osób z zaburzeniami psychicznymi.

pdfStanowisko w sprawie umożliwienia realizowania świadczeń gwarantowanych dedykowanych dzieciom w oddziałach dla dorosłych.

pdfStanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży.

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wypracowanie nowych standardów dotyczących transportu osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z brakiem reakcji na poprzednie stanowisko.

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań mających na celu wsparcie psychoedukacyjne personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

pdfStanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

pdfStanowisko w sprawie wydłużenia okresu realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2021

pdfStanowisko w sprawie zmiany organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce

 Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego

W wyniku współpracy Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej zostały zorganizowane cztery konferencje w ramach Mazowieckiego Przeglądu Zdrowia Publicznego. Mazowiecki Przegląd Zdrowia Publicznego to cyklicznie organizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konferencje i spotkania, których ideą jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na istotne problemy zdrowotne mieszkańców regionu. Jest to doskonała okazja dla specjalistów z różnych dziedzin do wymiany doświadczeń i poglądów oraz poszerzania wiedzy.

Przeprowadzono konferencje pt.:

 1. „Rodzina z problemem uzależnień - konsekwencje dla dziecka”.
 2. „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”
 3. „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży – II edycja”
 4. "Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży"