A A A

Konkurs ofert - „Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały multimedialne”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 953/238/21 z 21 czerwca 2021 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały multimedialne”.

Oferty należy złożyć w terminie od 24 czerwca do 9 lipca 2021 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do punktu kancelaryjnego Wydziału Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie polega na przygotowaniu scenariusza oraz produkcji i realizacji spotu filmowego dotyczącego profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Spot ma być zaplanowany jako narzędzie profilaktyczne. Przygotowanie scenariusza oraz produkcja i realizacja spotu filmowego odbędzie się w ścisłej współpracy:

  • osoby posiadającej kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki zaburzeń depresyjnych lub podmiotu posiadającego wykwalifikowany w dziedzinie profilaktyki zaburzeń depresyjnych personel

wraz z

  • osobą lub podmiotem doświadczonym w zakresie opracowywania oraz kreacji spotów filmowych.

Długość spotu filmowego nie może przekraczać 3 minut, nie może jednak być krótsza niż 1 minuta.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038), prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa mazowieckiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną powierzanego zadania.

Zapraszamy do składania ofert!

Załącznik_nr_1_Ogłoszenie_o_konkursie.docx

Załącznik_nr_2_Regulamin_prac_Komisji_Konkursowej.docx

Załącznik_nr_3_Wzór_formularza_ofertowego_.docx

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/