A A A

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2023-2025

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2023-2025 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów skóry, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników Programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

 • szkolenia z zakresu samokontroli znamion i pieprzyków dla osób z grupy wysokiego ryzyka;
 • szkolenia dla personelu medycznego, w ramach których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów skóry.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2023-2025, a jego budżet wynosi 1 500 000 mln zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – osoby powyżej 18 rok życia, które obarczone są przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka;
 • II grupa – personel medyczny pracujący na terenie województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ).

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

1) mieć ukończony 18 rok życia;

2) mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą
na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

3) przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie;

4) złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 2 lat.

dodatkowo:

5) u osoby aplikującej do programu, podczas wywiadu, musi zostać stwierdzony co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:

 • jasna karnacja podatna na występowanie poparzeń słonecznych;
 • obciążający wywiad rodzinny: rak skóry wśród członków rodziny;
 • osoby z dużą ilością znamion i pieprzyków (>100);
 • narażenie na długotrwałe promieniowanie słoneczne z tytułu wykonywanego zawodu.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 1. działania informacyjno-edukacyjne;
 2. szkolenia z zakresu samokontroli znamion;
 3. działania szkoleniowe dla personelu medycznego.

Program zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szkoleń z zakresu samokontroli znamion, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Natomiast świadczenia zostały przewidziane dla osób w wieku od 18 roku życia z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, weryfikowanych w chwili kwalifikacji uczestnika do programu.

Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. ryzyka występowania nowotworów skóry i profilaktyki tego rodzaju chorób onkologicznych.


Projekt programu został dostosowany do rekomendacji nr 7/2020 z dnia 30 listopada 2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/