A A A

Deklaracja dostępności

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej "Urzędem") zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdrowemazowsze.mazovia.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwalnej dalej "Ustawą"). 

Data publikacji strony internetowej: grudzień 2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

Wyłączenia:

  • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności;
  • część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne. Mogą jednak wystąpić takie, w których tych elementów zabrakło;
  • nawigacja za pomocą klawiatury nie spełnia w całości wymogów ponieważ listy rozwijane w głównym menu nie rozwijają się po naciśnięciu spacji, ani nie można przechodzić strzałkami „góra” i „dół” po tej liście;
  • na stronie są elementy zmieniające się częściej niż co 5 sekund, a ich odtwarzania/zmiany zdjęć nie można zatrzymać/wznowić.

Udogodnienia:

  • Strona umożliwia zmianę rozmiaru czcionki.
  • Na stronie internetowej zdrowemazowsze.mazovia.pl możliwa jest nawigacja za pomocą klawiatury:

TAB - idź do przodu;

Shift + TAB - idź do tyłu;

Enter – wybierz; enter nie działa jako wybierz przy rozwijaniu list.

Esc - wyjdź/zamknij;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04

Ostatni przegląd i aktualizacją deklaracji: 2023-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Departamentem Zdrowai i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowsiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 59 79 900.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji w formie alternatywnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresu strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi

Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architekoniczna

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Sierakowskiego, Park Praski.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Do wejścia prowadzą schody. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony dziedzińca (to wejście jest wyposażone w platformę do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością). Na parterze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna oraz ochrona.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje

Urząd zapewnia wstęp do wszystkich swoich siedzib i znajdujących się w nich pomieszczeń osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Na stronie internetowej można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę. Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostepnośći w Urzędzie

• Wiesława Miecznikowska – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 22 5979 143,
• Magdalena Marczakiewicz – Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 22 597 9471,
• Daniel Potrapeluk – koordynator do spraw dostępności cyfrowej
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 22 5979 524.

Kontakt

Wydział Promocji Zdrowia
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
22 597 99 00
zdrowie@mazovia.pl
https://pl-pl.facebook.com/zdrowemazowszepl/